FACULTY ADVISORS

Dr.A.Siddharthan(Dr.AS)Dr.J.Jancirani(Dr.JJ)Dr.G.B.Bhaskar(Dr.GBB)

Dr.C.NandaKumar(Dr.CNK)Dr.P.Ganesh(Dr.PG)Dr.S.Vijayakumar(Dr.SVK); Dr.N.Srirangarajalu(Dr.NSR)

Dr.P.Karthikeyan(Dr.PK)Dr.V.Mugendiran(Dr.VM)Dr.G.Kumaresan(Dr.GK);

Dr.E.Pavithra(Dr.EP)Dr.C.Arun Prakash(Dr.CAP)Dr. S.Sathish(Dr.SS);

Mr.R.Mathiyazhagan(Mr.RM)Dr.M.Manoj(Dr.MM)Mr.A.Visagan(Mr.AV)

Mr.P.Rethinam(Mr.PR)Mr.P.Mani(Mr.PM)Mr.K.Tamilarasan(Mr.KT)Mr.N.Arunagiri(Mr.NA)

Mrs.U.Vishnuja(Mrs.UV)Mr.K.Muthukumaran(Mr.KM)Mr.S.Mohamed Shazuli(Mr.SMS).

Year

B.E.(Prod.)

Full Time

(FA/Assoc. FA)

B.E. (Mech.)

(FA/Assoc. FA)

/(Robotics) 

Full Time

M.E. (Manu.)

Full Time

M.E.(Mecha.)

Full Time

B.E.(Mech.)

Part time

M.E. (Manu.)

Part Time

1

Dr.EP//Mrs.UV

Dr.CAP

Dr.VM

Dr.SS

 Dr.NSR  

2

Dr.MM/Mr.KM

Mr.AV

Dr.GK

Mr.RM

Dr.PK

Mr.AV

3

Mr.KT/Mr.NA

Mr.PM/Mr.PR

 

 

Dr.CNK

 

4

Dr.PK/Mr.SMS

Dr.PG/Mr.AV

 

 

Dr.PG